O POLSKIM TOWARZYSTWIE PSYCHOPEDAGOGICZNYM

Logo Psychopedagoga
Logo Psychopedagoga

JESTEŚMY!

Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne jest Stowarzyszeniem ludzi zaangażowanych w sprawy lokalnych społeczności, pragnących uczestniczyć w działaniach naukowych z dziedziny oświaty, wychowania obywatelskiego i rozwoju człowieka.

Jako Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne chcemy kreować działania zainspirowane przepisami Konwencji o prawach dziecka, Ideą Wolności wyrażoną w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka  oraz innymi aktami prawa krajowego i międzynarodowego wywodzącymi się z poszanowania dla emancypacji ruchów społecznych. Pragniemy współpracować ze wszystkimi środowiskami, których działania skierowane będą na popularyzację wiedzy, aktywizację społeczeństwa i rozwój.  

NASZA CELE!


Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego podczas Międzynarodowej Konferencji o Prawach Człowiek
Członkowie Polskiego Towarzystwa
Psychopedagogicznego
podczas Międzynarodowej
Konferencji o Prawach Człowieka
Nadrzędnym celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychopedagogiki, pedagogiki, coachingu, psychologii, socjologii i filozofii. Ponadto celem Towarzystwa jest wsparcie, pomoc, edukacja prospołeczna, profilaktyka społeczna dla osób, rodzin, instytucji i przedsiębiorstw. 

Towarzystwo, w ramach działalności prowadzonej w formie organizacji pożytku publicznego, realizuje cele w szczególności przez:

a) stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków Towarzystwa oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i dbałości o etykę zawodową;
b) ochronę profesji członków Towarzystwa;
c) inspirowanie członków Towarzystwa do podejmowania ważnych problemów społecznych i zawodowych;
d) działania i świadczenia interwencyjne psychopedagogiczne i psychospołeczne dla osób potrzebujących;
e) współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą;
f) działanie na rzecz rozwijania metod oraz standardów badań i praktyki terapeutycznej i coachingowej;
g) inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów, zebrań naukowych, wykładów itp.;
h) prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego;
i) inspirowanie i prowadzenie działań politycznych;

NIEZBĘDNE DOKUMENTY