Usługi

Skontaktuj się z nami

Akredytacje firm szkoleniowych


Czym jest akredytacja

Akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego jest procesem, w którym firmy szkoleniowe mogą uzyskać certyfikat potwierdzający wysoką jakość wykonywanych usług. Akredytacja potwierdza spełnienie określonych wymogów i zapewnienie wysokiej jakości prowadzonego kształcenia.


Warunki akredytacji

KURSY I SZKOLENIA
Firma lub instytucja pozarządowa działająca na terenie Polski, ubiegająca się o otrzymanie akredytacji Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego musi spełniać wszystkie wymienione poniżej warunki.

ZAKRES PRAWNY
1. Firma lub instytucja ma obowiązek działać zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2. W przypadku działalności gospodarczej, firma powinna być wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. W przypadku spółki, fundacji lub stowarzyszenia instytucja powinna być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

ZAKRES MERYTORYCZNY
1. Wiedza przekazywana w procesie kształcenia musi być indywidualnie opracowana na podstawie rzetelnych źródeł, aczkolwiek nie może ona być wynikiem plagiatu, bądź naruszeniem czyichś praw autorskich.
2. Osoby edukujące / prowadzące muszą posiadać wiedzę merytoryczną w zakresie w którym kształcą, ogólnych praw społecznych, relacji interpersonalnych, umiejętności organizatorskich, wysoce pojętego autorytetu społecznego wynikającego z kwalifikacji zawodowych.
3. Przekazywana wiedza merytoryczna, a także osobowość prowadzącego powinna posiadać w sobie poprawność polityczną, równość i tolerancję wobec innych osób.

ZAKRES ORGANIZACYJNY
1. Firma certyfikująca musi udostępnić osobom kształcącym się, możliwość kontaktu bezpośredniego lub pośredniego (kontakt telefonicznym skype, hangout, whatsapp lub inny komunikator audio / wideo) z edukatorem / osobą prowadzącą w celu wyjaśnienia zagadnień, w zakresie merytorycznym z danego kursu lub szkolenia. Kontakt ten musi być umożliwiony co najmniej 1 raz w tygodniu.
2. Materiały z kursów powinny być dostępne dla osoby kształcącej się przez cały okres kształcenia (szkolenia lub kursu) oraz po ukończeniu.
3. Każda osoba kształcąca się musi otrzymać dokument końcowy (tj. certyfikat, zaświadczenie lub dyplom) po ukończonym procesie kształcenia wraz z suplementem.
4. Wydany dokument końcowy powinien zawierać unikalny numer, datę sporządzenia i miejscowość, nazwę instytucji wydającej dokument, nazwę szkolenia lub kursu, imię i nazwisko osoby kształcącej się, podpis oraz pieczęć osoby poświadczającej wydanie dokumentu, logo Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego oraz informację o następującej treści “(Kurs/Szkolenie) akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne”.
5. Suplement do certyfikatu, zaświadczenia lub dyplomu powinien zawierać wszelkie informacje na temat poziomu kształcenia, nabytych umiejętności, kompetencji, uprawnień. Suplement powinien zawierać unikalny numer, datę sporządzenia i miejscowość, nazwę instytucji wydającej, nazwę szkolenia lub kursu, imię i nazwisko osoby kształcącej się oraz pesel, informacje kto był specjalistą prowadzącym szkolenie lub kurs, ogólne informacje o tematyce kursu lub szkolenia, cykl dydaktyczny z określonym czasem na poszczególne moduły / zagadnienia czasem, podpis oraz pieczęć osoby poświadczającej wydanie dokumentu, logo Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego oraz informację o następującej treści “(Kurs/Szkolenie) akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne”.
6. W przypadku organizacji szkolenia lub kursu z egzaminem egzamin powinien składać się z dwóch części - pisemnej oraz ustnej. Część pisemna może być realizowana przy pomocy komputera lub innego urządzenia elektronicznego bez możliwości korzystania z jakichkolwiek materiałów pomocniczych. Część ustna powinna być przeprowadzana indywidualnie przy obecności dwóch egzaminatorów, prowadzącego oraz obserwującego.


Informacje o akredytacji

1. Akredytacja zostaje przyznawana przez placówkę Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego na rok czasu, od momentu zawarcia umowy. Opłata, którą należy uiścić za roczną akredytacje jest zawarta w Cenniku usług PTPP. Roczna opłata akredytacyjna uiszczana jest po zatwierdzeniu jednostki ubiegającej się przez komisję akredytacyjną Opcjonalna opłata za zabezpieczenie elektroniczne kursu kodem QR oraz wprowadzenie certyfikatu, zaświadczenia, dyplomu do wyszukiwarki PTPP wynosi 30 zł brutto jednorazowo za każdy zestaw dokumentów (dokument końcowy + suplement).
2. Akredytacja zostaje przyznana przez zespół składający się z trzech członków specjalistów z Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego.
3. W wyniku złamania warunków akredytacji, może ona zostać odebrana w trybie natychmiastowym bez zwrotów kosztów akredytacji.
4. Na stronie internetowej instytucji wydającej certyfikat oraz jej kanałach informacyjnych (media społecznościowe) powinna znaleźć się informacja o przyznanej akredytacji przez Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne.
5. Zatwierdzona jednostka ubiegająca się otrzymuje reprezentatywny certyfikat jednostki akredytowanej w drewnianej ramie na metalowej tabliczce.